Persoonlijk en oplossingsgericht
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

De indexering van alimentatie is voor 2018 bepaald op 1,5%.

 Eerdere jaren:

 

01-01-2000

2.5%

01-01-2001

3.3%

01-01-2002

4.6%

01-01-2003

3.9%

01-01-2004

2.5%

01-01-2005

1.1%

01-01-2006

0.9%

01-01-2007

1.8%

01-01-2008

2.2%

01-01-2009

3.9%

01-01-2010

2.3%

01-01-2011

0.9%

01-01-2012

1.3%

01-01-2013

1.7%

01-01-2014

0.9%

01-01-2015

0.8%

01-01-2016

1.3%

01-01-2017

2.1%

01-01-2018

1.5%

Kantoorklachtenregeling BAERNE ADVOCATUUR

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder: - klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet; - klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; - klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

 

Artikel 2 toepassingsbereik

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Baerne Advocatuur en de cliënt.

Iedere advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel: a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen; b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten; e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt en te raadplegen op de website van Baerne Advocatuur. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

Baerne Advocatuur heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

Indien klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling middels interne behandeling niet opgelost kunnen worden, wordt, dan wordt klager gewezen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland.

 

Artikel 5 interne klachtprocedure

Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. M. van der Salm, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7 verantwoordelijkheden

De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

 

Artikel 8 klachtregistratie

De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

ALGEMENE VOORWAARDEN
BAERNE ADVOCATUUR


1. De rechtsvorm van Baerne Advocatuur is eenmanszaak, geregistreerd onder KvK nummer 56088159, met als doelstelling het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten in de ruimste zin van het woord, naar beste kunnen en strevend naar de hoogste kwaliteit.

2. Baerne Advocatuur kan zich doen bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Baerne Advocatuur steeds gerechtigd andere advocaten, juristen, of andere medewerkers ter uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden in te schakelen.

3. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Baerne Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Baerne Advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Baerne Advocatuurafgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

5. Indien in het kader van de uitvoering van een opdracht van een cliënt een derde die niet aan Baerne Advocatuur verbonden is wordt ingeschakeld om werkzaamheden te verrichten, zal Baerne Advocatuur niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt.

6. Een eerste gesprek (intake-gesprek) is slechts kosteloos indien dit vooraf door Baerne Advocatuurschriftelijk is bevestigd. In elk geval zal slechts het eerste half uur van het eerste gesprek kosteloos zijn en zal de verdere tijd die dit in beslag neemt in rekening worden gebracht. Alle uit het eerste gesprek voortvloeiende of daarmee samenhangende werkzaamheden zullen overeenkomstig de geldende tarieven in rekening worden gebracht.

7. Baerne Advocatuur is gerechtigd een voorschot op het uiteindelijk te berekenen honorarium voor de te verlenen diensten in rekening te brengen en haar werkzaamheden eerst aan te vangen nadat dit voorschot is voldaan. Baerne Advocatuur is gerechtigd verwerkte tijd maandelijks te declareren. Het voorschot zal eerst worden verrekend bij de einddeclaratie. Bij niet tijdige voldoening is Baerne Advocatuur steeds gerechtigd de werkzaamheden te staken. Baerne Advocatuur is in een zodanig geval niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die uit de staking der werkzaamheden voor cliënt mocht voortvloeien.

8. Indien in een voorgaande c.q. andere zaak die voor cliënt behandeld is een declaratie waarvan de betalingstermijn verstreken is niet is voldaan, is Baerne Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden in de lopende zaak te staken totdat in de vorige zaak/zaken de openstaande declaratie met inbegrip van eventuele rente en kosten geheel is voldaan.

9. Baerne Advocatuur verricht werkzaamheden op grond van het bij aanvang overeengekomen (uur)tarief. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Baerne Advocatuur bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, genoemde uurtarieven te wijzigen.

10. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Indien Baerne Advocatuur genoodzaakt is tegen een in verzuim zijnde cliënt invorderingsmaatregelen te treffen komen deze ten laste van cliënt met een minimum van 15% van het openstaande saldo. Baerne Advocatuur is gerechtigd het volledige debiteurenbeheer uit te besteden aan een derde partij. Alle correspondentie ter zake van de betaling van declaraties zal alsdan via deze partij verlopen. Alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van het debiteurenbeheer zal met deze derde partij gedeeld worden, waarbij Baerne Advocatuur zal zorgdragen voor de borging van de geheimhouding door die partij.

11. Voor het geval in een zaak waarin door Baerne Advocatuur in opdracht van cliënt betaling van een wederpartij of een derde namens deze plaatsvindt, zal deze geschieden door storting of overschrijving op de rekening van Stichting Beheer Derdengelden van Huisman Rawee Advocaten, tenzij Baerne Advocatuur met cliënt vooraf schriftelijk anders overeenkomt. Indien door Baerne Advocatuur een bedrag ontvangen wordt ten behoeve van cliënt, verleent deze hierbij reeds toestemming om tot verrekening over te gaan met betrekking tot hetgeen Baerne Advocatuur overeenkomstig het bepaalde in voorgaande artikelen van cliënt te vorderen heeft, zonder dat hiertoe een nadere verklaring is vereist.

12.Bij betwisting van de hoogte van de declaratie zal deze overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet door Baerne Advocatuur ter begroting worden ingediend bij de Raad van Toezicht in het arrondissement Utrecht.

13. Op de rechtsverhouding tussen Baerne Advocatuur en cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met overeenkomsten die met Baerne Advocatuurzijn afgesloten dan wel overeenkomsten die daarmede samenhangen zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe volgens de regels van de absolute competentie bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Baerne Advocatuur, tenzij deze er de voorkeur aan mocht geven de normale regels van de competentie te volgen.

14. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van Baerne Advocatuur met derden. Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken door een voorafgaande schriftelijke verklaring ondertekend door mr. M. van der Salm.

15. Baerne Advocatuur streeft naar een optimale dienstverlening en klantgerichtheid. Klachten kunnen kenbaar worden gemaakt en zullen worden afgehandeld via de klachtenregeling. Indien de klacht niet kan worden opgelost middels de klachtenregeling, dan wordt klager gewezen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland.

16. Voor zover het bepaalde in de onderhavige voorwaarden in strijd mocht zijn of komen met hetgeen ingevolge de Advocatenwet of de verordenende bevoegdheid van de Nederlandse Orde van Advocaten is of wordt voorgeschreven prevaleert het in laatstgenoemde wet of verordening bepaalde met zoveel mogelijk instandhouding van het overigens in deze voorwaarden bepaalde.